Rolnictwo

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarna/niestacjonarna

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: inżynier

r1

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku rolnictwo to studia przyrodniczo-techniczne. Głównym zadaniem prowadzenia studiów jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym – oczekiwanym przez rynek pracy, a także inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Celem kształcenia jest nadanie studentom szeregu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, umożliwiających zrozumienie procesów warunkujących prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Studenci kierunku rolnictwo zdobytą wiedzę uzupełniają jednocześnie i doskonalą podczas zajęć praktycznych. Proces kształcenia praktycznego realizowany jest przy udziale współpracujących z Uczelnią wielu instytucji.

Oferta dydaktyczna wzbogacana jest programem Unii Europejskiej ERASMUS+. Naszym studentom oferujemy również udział w licznych szkoleniach branżowych, wykładach otwartych  oraz  wizytach studyjnych.

 

SPECJALNOŚCI (do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób)

  • Ecofarming – w ramach specjalności student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności praktyczne między innymi z zakresu: technologii proekologicznych, ekoenergetyki, oceny jakości i certyfikacji produktów ekologicznych, entomologii stosowanej, agroekologi, biologicznych metod ochrony roślin, a także z zakresu herbologii i bioklimatologii.
  • Zootechniczno-weterynaryjna – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas kształcenia pozwolą przyszłym użytkownikom zwierząt na lepsze zrozumienie relacji zachodzących między człowiekiem i zwierzęciem oraz  zapewnienie im lepszych warunków bytowania (dobrostanu zwierząt). Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne będą użyteczne w wielu zawodach związanych z użytkowaniem zwierząt. Przedmioty specjalnościowe to między innymi:  anatomia i fizjologia zwierząt, farmakologia ogólna, terapia chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt, zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem chorób odzwierzęcych, a także hodowla zwierząt i prewencja w utrzymaniu zwierząt.
  • Projektowanie terenów zielonych – plan i program studiów gwarantuje przygotowanie specjalistycznej kadry dla utrzymania i rewaloryzacji istniejących terenów zielonych oraz projektowania nowych. Niektóre przedmioty, ze względu na charakter interdyscyplinarny są realizowane z udziałem specjalistów architektury krajobrazu. Wybrane przedmioty to: projektowanie terenów zielonych, grafika komputerowa w architekturze krajobrazu, kształtowanie krajobrazu, rośliny ozdobne, wybrane zagadnienia z dendrologii, historia sztuki ogrodowej.

 

TEMATYKA STUDIÓW

Oferta kształcenia na kierunku rolnictwo uwzględnia nowoczesne trendy oraz zapotrzebowanie rynku pracy. Podczas procesu kształcenia student poznaje między innymi: podstawy botaniki, ekologii, ochrony środowiska, agrometeorologii, gleboznawstwa, fizjologii roślin, ekonomii. Następnie na bazie tych przedmiotów poszerza i ugruntowuje swoją wiedzę.

Program studiów umożliwia studentowi stworzenie własnej ścieżki edukacyjnej odpowiadającej zainteresowaniom zawodowym i/lub realizowanemu tematowi pracy dyplomowej. Studenci mają do wyboru interesującą ofertę modułów specjalnościowych i przedmiotów fakultatywnych.  

Studia dają także możliwość poznania języków obcych, zdobycia praktycznych umiejętności wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją i jej kontrolą, a także pogłębienia wiedzy ekonomicznej. 

Studia na kierunku rolnictwo mają na celu przygotowanie do pracy zawodowej w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa, zarówno w regionie, jak również w Polsce oraz w państwach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do aplikowania o środki zewnętrzne wspierające rozwój rolnictwa w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz posiada uprawnienia rolnicze. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • administracja rządowa i samorządowa, związana z rolnictwem
  • ośrodki badawczo-rozwojowe oraz jednostki doradcze
  • jednostki certyfikujące gospodarstwa ekologiczne
  • w produkcji rolniczej jako właściciele gospodarstw rolniczych, agroturystycznych i przedsiębiorstw lub menadżerowie zarządzający produkcją rolniczą
  • koncerny: nawozowe, środków ochrony roślin, fito farmaceutyczne, firmy zajmujące się produkcją roślinną oraz produkcją zwierzęcą
  • w firmach zajmujących się jakością żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

 

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  Numer 142/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie oceny programowej – kierunek Rolnictwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym uzyskał ocenę pozytywną Uchwała PKA 142/2021

 

Link do FB kierunku rolnictwo https://www.facebook.com/rolnictwoab

 

Rekrutacja

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień – wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl