Architektura krajobrazu

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarna/niestacjonarna

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: inżynier

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Dyscypliną wiodącą jest architektura i urbanistyka.

Oferta kształcenia na kierunku architektura krajobrazu uwzględnia nowoczesne trendy w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz zapotrzebowanie rynku pracy.  Studia przygotowują specjalistów w zakresie  projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu oraz układów urbanistycznych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych oraz realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Studenci mają dostęp do literatury naukowej i branżowej, do specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej.

Oferujemy naszym studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wizytach studyjnych i szkoleniach branżowych, poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zastosowań w architekturze krajobrazu oraz nabycie umiejętności wykorzystania programów graficznych, łącząc wiedzę teoretyczną z  umiejętnościami praktycznymi architekta krajobrazu.

 

Tematyka studiów

Architektura krajobrazu jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów łączącym zagadnienia z dziedzin technicznych, przyrodniczych i artystycznych. Studia na kierunku architektura krajobrazu pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, ekologii, dendrologii, roślin ozdobnych, historii sztuki ogrodowej, a także planowania przestrzennego, projektowania krajobrazu miasta i obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu oraz  inżynierii krajobrazu. Studenci nauczą się również, jak zarządzać terenami zielonymi i czynić je nie tylko funkcjonalnymi, lecz przede wszystkim – estetycznymi.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu znajdą pracę:

  • W pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.
  • We własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych.
  • W zarządach parków narodowych i krajobrazowych oraz w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.
  • W jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego.
  • W ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności na kierunku architektura krajobrazu oraz studiów podyplomowych. 

 

Rekrutacja

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień – wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl