Budownictwo

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarna/niestacjonarna

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: inżynier

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Dyscypliną wiodącą jest inżynieria lądowa i transport.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w różnych sektorach budownictwa. W procesie kształcenia stosowane są nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne. Studenci mają dostęp do literatury naukowej i branżowej, do specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nowoczesnej aparatury badawczej. Absolwent studiów po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

Oferujemy naszym studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wizytach studyjnych i szkoleniach branżowych, poznanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do zastosowań w budownictwie oraz nabycie umiejętności wykorzystania programów graficznych i obliczeniowych, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznymi potrzebami współczesnego budownictwa.

 

SPECJALNOŚCI (do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób)

  • Budownictwo ogólne – przygotowuje specjalistów z zakresu ogólnie rozumianego budownictwa, m.in. projektowania i kosztorysowania. Przykładowe zajęcia: konstrukcje betonowe, podstawy konstrukcji metalowych, podstawy konstrukcji drewnianych i murowych, dokumentacja budowlana, prawo budowlane, eksploatacja i remonty budynków, prefabrykacja elementów żelbetowych i sprężonych, trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, podstawy budownictwa przemysłowego
  • Odnawialne źródła energii w budownictwie – w ramach specjalności student ma możliwość uzyskania wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego, obejmującego m.in. certyfikację energetyczną budynków oraz niekonwencjonalne źródła energii wraz z energooszczędnymi instalacjami. Przykładowe zajęcia: odnawialne źródła energii, energooszczędne systemy grzewcze, certyfikacja energetyczna budynków, termomodernizacja budynków, finansowanie i prawne podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

TEMATYKA STUDIÓW

Studenci budownictwa na początkowym etapie kształcenia obok przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka i chemia, mają zajęcia z geologii, hydrologii, geometrii wykreślnej, mechaniki teoretycznej, hydrauliki, rysunku technicznego i CAD-a, geodezji, materiałów budowlanych i technologii betonu, poznają metody obliczeniowe. Na wyższych semestrach kształcenie obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych, jak np. budownictwo ogólne, instalacje budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, fizyka budowli, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, podstawy konstrukcji metalowych, drewnianych i murowych, technologia robót budowlanych, budownictwo energooszczędne i pasywne, ekonomika budownictwa czy organizacja robót budowlanych.

W toku studiów istnieje możliwość dopasowania ścieżki kształcenia do własnych zainteresowań studenta poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych oraz pakietu zajęć specjalnościowych, związanych ze ścieżką dyplomowania. Na obu specjalnościach główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych. Łącznie ponad 70% ogółu zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, w tym praktyki zawodowe (w wymiarze 6 miesięcy).

Wskazane w planie studiów zajęcia/formy zajęć mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby umożliwić studentom kontynuowanie kształcenia w zakresie budownictwa na studiach drugiego stopnia.

Absolwent kierunku budownictwo posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków; posiada podstawowe umiejętności projektowania i realizacji/nadzoru budowlanego obiektów budowlanych i inżynierskich.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • Praca przy budowie i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
  • Praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach konstrukcyjno-projektowych
  • Praca w przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu
  • Praca w gminach wiejskich, urzędach miejskich, powiatowych i wojewódzkich – na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa
  • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej

 

W dniu 15-16 czerwca 2021 r. Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku budownictwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Efektem działań było wydanie oceny pozytywnej Uchwała PKA 20.10.2021

 

Rekrutacja

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień – wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl